Rummy regler

Begreppet rummy omfattar, liksom whist, poker och hjärter, ett stort antal kortspel baserade på en gemensam grundprincip. I fallet rummy utgörs principen av ”dra-och-kasta”, och man har som mål att arrangera sina kort i olika kombinationer som sedan läggs ned på bordet. Spelet är slut så snart någon blivit av med alla sina kort från handen.

Rummy spelet härstammar från Kina där det funnits i bortåt ett årtusende och används i en uppsjö av olika kort- och brickspel, t.ex. mah jong. I väst var dock rummy spelet så gott som okänt före 1880-talet. Här nedan följer reglerna till sjukorts rummy, den i västvärlden grundläggande formen av spelet, men kolla även släktingen gin rummy här på sidan.

Antal spelare: 2-8.

Antal kort: 52 eller 104. Är man 2-4 spelare används en vanlig lek med 52 kort, och är man 5-8 spelare används två lekar som blandats samman. En ordentlig blandning av leken före giv är viktig i alla rummy spel.

Rummy regler, så här spelar ni:

Given ger alla 7 kort var och lägger resten av korten som en talong mitt på bordet med baksidan upp. Förhand börjar genom att ta upp översta kortet i talongen till sin hand. Därefter sakar han ett kort och lägger detta uppvänt vid sidan om talongen. Detta är början på högen. I turordning ska nu varje spelare när det är hans tur först ta upp ett kort, antingen det översta (mörkt) i talongen eller det översta (öppet) i högen, och därefter saka ett kort på högen. Korten i högen ska ligga med framsidan upp. Spelet går ut på att göra sig av med alla kort man har på handen. Detta gör man genom att arrangera dem i grupper eller sekvenser, som sedan läggs ned på bordet. En grupp består av tre eller flera kort av samma valör, t.ex. tre sexor eller fyra knektar.

En sekvens i rummy består av tre eller flera kort i följd och i samma färg, t.ex. ruter 7-ruter 8-ruter 9-ruter 10. Observera att esset i rummy ska räknas som lägsta kort; E-2-3 i samma färg är en tillåten sekvens, D-K-E är det inte. Så snart man fått ihop en grupp eller sekvens efter att ha tagit ett kort från talongen eller högen, lägger man ned kombinationen öppet på bordet framför sig. Har man kort kvar på handen efter att ha lagt ner en kombination, ska man som vanligt saka ett kort.

Ett kort som tillhör en kombination på bordet får inte flyttas. Dessutom får det endast ingå i en kombination. Har man en eller två kombinationer liggande på bordet framför sig, är det tillåtet att också bygga på dem, dvs, lägga ned enstaka kort som passar in. Man kan t.ex. lägga en åtta på tre tidigare åttor, eller klöver E eller klöver 5 till klöver 2- klöver 3- klöver 4. En kombination får byggas på med nya enstaka kort flera gånger vid olika tillfällen. I samma drag får man både lägga ned en ny kombination och bygga på med enstaka kort på en annan. Spelet är slut i samma ögonblick som en spelare går ut, dvs, blir av med sitt sista kort. Detta sker oavsett om sista kortet utgjorde en del av en kombination eller byggdes på i en tidigare kombination eller sakades.

Vinnaren i rummy får poäng (eller betalt) efter sammanlagda värdet på korten som alla de andra just då har kvar på handen. Ess räknas som 1, nummerkort efter valör och klädda kort som 10. Om talongen tar slut innan någon gått ut, låter man det översta kortet i högen ligga kvar men blandar resten och låter dem utgöra en nytalong.

Varianter: När given har delat ut korten och lagt resten i en talong, slår given upp det översta kortet i talongen och lägger det vid sidan för att påbörja högen. Förhand får därmed chansen att genast välja om han vill ta det uppkortet eller det översta (mörka) kortet i talongen. En annan vanlig variant är att använda sig av två jokrar om man spelar med en lek, resp. fyra jokrar med två lekar. En joker får då gälla för vilket kort som helst i en kombination som läggs ned. Det är också tillåtet att använda fler än en joker i en kombination. Då är det även kutym att en spelare får ”stjäla” en joker från en motspelare eller t.o.m. sig själv om han på handen har det ”naturliga” kort som den representerade och kan lägga ut det i utbyte. Om man har en joker på handen när någon annan går ut, räknas den som 15 poäng. En tredje variant är att tillåta att ess ingår som antingen lägsta eller högsta kort i en sekvens (D-K-E är då en tillåten sekvens medan K-E-2 inte är det). Har man ett ess kvar på handen, räknas det som 11 poäng.

Rödskägg regler

Rödskägg är uppfunnet i Sverige, troligen på 1920-talet. Namnet påstås komma från ”det förrädiska vinstsättet att just bjuda och spela hem rödskägg”, enligt föreställningen att rött skägg hör ihop med opålitliga personer. Speltekniskt är rödskägg en variant av nap (napoleon), som i sin tur är en förenklad form av euchre.

Till rödskägg hör en roande ritual som måste följas vid spelbordet – annars åker man på fem straffpoäng för varje förseelse. Därför är spelet också känt som fem opp!, ett utrop som kan förekomma flitigt i rödskägg. Spelet spelades förr som regel om mindre insatser.

Antal spelare: 3-7.

Antal kort: 52.

Rödskägg regler, så här spelar ni:

Utse någon som för protokoll; alla börjar med 12 poäng, och det gäller att komma ned till 0 så fort som möjligt. Ingen kupering görs normalt, men given har ändå rätt att kupera om han vill. Skulle given av misstag låta någon annan kupera, får vem som helst av de andra spelarna knacka i bordet och säga ”Fem opp!”, varpå given åker upp 5 poäng i protokollet. Given ger tre kort och sedan ytterligare tre kort till var och en, så att alla har fått sex kort var. Resten av korten läggs undan. Ingen får ta upp sina kort från bordet innan given knackat och sagt ”Knack för kort och felgiv”.

Tar någon upp sina kort innan given knackat, får vem som helst av de andra knacka och säga ”Fem opp!”, varpå den felande spelaren åker 5 poäng upp i protokollet. Visade det sig bli felgiv åker given upp 5 poäng om han glömde knacka och säga frasen enligt ovan. Dessutom blir det omgiv. Har han knackat och det sedan blir felgiv, blir det omgiv men given slipper straffpoäng. I båda fallen ska samme spelare ge vid omgiv.

Budgivningen: Förhand inleder, och därefter går turen medsols. Man måste antingen bjuda eller smyga, dvs, avstå från att ge ett bud. Bjuder man måste det vara ett högre bud än det senast avgivna. Budgivningen går dock bara ett varv! Var och en får alltså ett tillfälle att yttra sig, och given sist av alla.

Det finns sju olika bud: från ”Ett” till och med ”Sex”, samt ”Röd-skägg”. Ett bud anger hur många stick man minst tror sig kunna ta. Bjuder man t.ex. tre, måste man ta minst tre stick. Budet rödskägg är det högsta möjliga och innebär att man (liksom med budet ”Sex”) ämnar ta alla sex sticken, men det innehåller också ett extra riskmoment – se nedan. Den som avgav det högsta budet blir spelförare. Liksom i andra stickspel utan trumffärg är det en distinkt fördel att vaxa spelförare i rödskägg, också för att det då enbart är man själv och ingen annan som kan röra sig nedåt mot den eftertraktade nollan i protokollet.

Spelet: Spelföraren spelar ut till första sticket. Man spelar som i vanlig sticktagning utan trumf; man måste följa färg, annars saka. Ett stick vinns av det högsta kortet i utspelsfärgen, och vinnaren av ett stick spelar ut till nästa. När man spelat de fyra första sticken ska spelföraren, oavsett vem som vann fjärde sticket, fråga de andra: ”Går ni med?” Glömmer han att göra detta, får vem som helst knacka varpå det blir fem opp för spelföraren.

De spelare som då redan tagit ett eller flera stick är automatiskt med och riskerar inget. De andra som dittills inte tagit några stick måste däremot bestämma sig för om de ska gå med eller inte. Om de inte går med, kastar de helt enkelt sina två kvarvarande kort och är ute ur den given. Går de med men sedan inte tar något av de två kvarvarande sticken, åker de upp 5 poäng i protokollet som straff. När alla bestämt sig, spelar man de två sista sticken som vanligt.

Poängräkning: Alla börjar alltså på 12 poäng, och det gäller att komma ner till 0 så fort som möjligt. Om spelföraren tog minst så många stick som han bjöd, åker han nedåt i protokollet lika många poäng som antalet stick han tog.

Exempel: A startade på 12 poäng, bjöd tre stick och tog fyra. Han åker då ned till 8 poäng i protokollet. Skulle spelföraren inte klara att spela hem så många stick som han bjöd, åker han 5 poäng upp men får ändå dra av lika många poäng som vunna stick. Exempel: B står på 7 poäng, bjuder tre stick men spelar bara hem två. Han hamnar då på 7 – 2 + 5=10 poäng i protokollet. Ingen annan än spelföraren kan avancera nedåt i protokollet i samband med en giv.

Man spelar över flera givar, och given går medsols. Den som först kommit ned i 0 poäng eller under har vunnit. Om en spelare kommer ned i 0 poäng under pågående omgång (exempel: han stod på 3 poäng, bjöd två stick, och har efter fjärde sticket vunnit tre av dem), måste han knacka och säga ”Knack för min utgång” (eller ”Knack för noll”). Glömmer han det, får vem som helst av de andra knacka och säga ”Fem opp!”, varpå den felande spelaren genast åker 5 poäng upp i protokollet.

Bjuder någon rödskägg och lyckas med att ta alla sex sticken, har han automatiskt vunnit partiet oavsett poängställningen just då. Men misslyckas han är han istället ute ur spelet! Så snart någon efter en giv kommit ned i 0 poäng eller under, har denne vunnit partiet. Han får då betalt av de andra i proportion till respektive poängskillnader, enligt någon i förväg överenskommen skala t.ex. 1 krona per poäng eller vad man nu har bestämt.

Den som åker ut efter att ha bjudit rödskägg och misslyckats, står kvar i protokollet på så många poäng som han hade före den given plus fem – han får inte tillgodoräkna sig de stick han eventuellt vann i den given.

Poker regler

Poker har distinktionen att vara inte bara världens mest utövade kortspel, utan också det mest skicklighetskrävande – och på den punkten kan jag citera ett stort antal bridgespelare, inklusive världsmästare och europamästare. Strikt räknat är poker ett samlingsnamn för ett stort antal likartade kortspel, vilka kännetecknas av en fastslagen rangordning av olika kortkombinationer samt ett strukturerat satsande av pengar. Det följande blir en ytterst kortfattad redogörelse för poker spelets grundläggande principer. Jag redogör här till att börja med för den vanligaste formen av poker i Sverige: femkortspoker, som i inbitna svenska pokerkretsar kallas för mörk poker och utomlands för draw poker eller five card draw. Se dock även stötpoker.

Poker antal spelare: 2-7.

Poker antal kort: 52.

Så här spelar ni Poker

Alla lägger först ett i förväg överenskommet belopp, anten, i potten. Given ger därefter varje deltagare fem kort var mörkt, ett och ett.

Poker första satsningsrundan: Nu genomförs den första satsningsrundan. Med början på förhand (man säger i poker att förhand talar först) bestämmer spelarna i turordning om de vill vara med eller inte. Man kan antingen checka (avstå från att satsa just då, men reservera sig för möjligheten att gå med om någon annan satsar pengar) eller öppna potten (beta). Om ingen vill satsa pengar utan samtliga spelare checkar (rundcheckning), kastar alla sina kort, lägger en ny ante i potten (samtidigt som den gamla anten ligger kvar så att potten växer), och så blir det en ny giv. Så snart någon öppnar potten, dvs, satsar pengar, har de övriga spelarna tre alternativ: de kan gå med (syna, dvs, lägga lika mycket i potten som den som öppnade), lägga sig (kasta sina kort och inte vara med längre i den given) eller höja (lägga mer pengar i potten än vad någon annan har gjort). En spelare som lägger sig går miste om det han dittills lagt i potten. Satsningsrundan är slut när alla de som önskar vara kvar i spelet har satsat lika mycket var i potten. Den som gjorde den sista höjningen och därefter blev synad av en eller flera av de andra spelarna har självfallet inte rätt att höja igen.

Exempel: Sju spelare A-G, G sitter giv. Samtliga lägger 1 kr var i potten som ante. Efter given sker följande: A checkar, B checkar också, C öppnar potten genom att satsa 5 kr, D går med genom att också satsa 5 kr, E lägger sig, F höjer till 10 kr, G lägger sig, A lägger sig också, B går med genom att lägga 10 kr i potten, C går också med genom att lägga ytterligare 5 kr i potten så att han totalt satsat 10 kr, och D lägger sig. Därigenom är B, C och F kvar i spelet och har alla satsat 10 kr var, medan A, D, E och G har lagt sig. Första satsningsrundan är därmed över och potten innehåller i det ögonblicket 7+ 10 + 10 + 10 + 5 = 42 kr.

Ofta tillämpas knektöppning, dvs, man får inte öppna potten om man inte har minst ett par i knektar på handen. (Chansen att få ett knektpar eller högre i given är 21%.) Har någon öppnat, får dock de övriga gå med eller höja oavsett vilka kort de har på handen. Man bör av matematiska skäl vara minst fem spelare om man ska tillämpa knektöppning. Är man färre bör man tillämpa fri öppning, dvs. man får öppna potten oavsett vilka kort man har på handen. Ovanstående beskrivna förfarande kallas pass and back in: det är tillåtet att checka och sedan gå med om någon annan öppnar potten. Det andra alternativet som också ofta tillämpas är pass and out, även kallat bet or drop: då är det inte tillåtet att checka, utan istället måste man satsa pengar eller lägga sig.

Köpet: De kvarvarande spelarna får om de så vill köpa nya kort när första satsningsrundan är klar. De kastar då i turordning ett valfritt antal kort från handen och får lika många nya av given, så att de åter har fem kort var på handen. (Man får dock stå nöjd, dvs, avstå från köp och istället behålla de fem kort man har på handen.)

Poker andra satsningsrundan: Denna genomförs på samma sätt som den första ovan, dvs, man får checka eller öppna. Så snart någon öppnat går det dock inte längre att checka utan man måste lägga sig, gå med eller höja. (Knektöppning tillämpas aldrig efter köpet, och pass and out tämligen sällan). Vanligtvis brukar det vara högre insatser i den andra satsningsrundan än i den första, oftast dubbelt upp. När den andra satsningsrundan är klar och alla de kvarvarande spelarna satsat lika mycket var blir det visning, dvs. de lägger upp upp sina kort på bordet och jämför. Den som då har den bästa handen (se listan nedan) vinner potten, dvs, alla de pengar som satsades under den given. Skulle samtliga kvarvarande spelare checka i andra rundan blir det direkt visning. Om alla utom en av de kvarvarande spelarna lägger sig i andra satsningsrundan vinner den kvarvarande spelaren potten utan att be-höva visa sina kort. Ofta spelar man med marker av något slag, istället för kontanter. Dessa marker har då ett fastställt värde och köps från ”banken”, eller markernas ägare, innan partiet börjar. Det är lämpligt att man har marker i minst tre olika valörer, med de relativa värdena 1:5:10 eller 1:5:20. När partiet är slut för kvällen växlar de spelare som fortfarande har marker in dem igen till kontanter, varvid etiketten före-skriver att markernas ägare växlar in sist.

De olika poker händerna: Här är rangordningen, från botten till toppen. Rangordningen utgår från sannolikheterna att få kombinationerna när man slumpmässigt drar fem kort ur en välblandad lek: ju sällsyntare, desto värdefullare. Procentsatserna är avrundade. Fem kort vilka som helst: Detta betyder att handen inte innehåller något par, att korten inte bildar någon sekvens (numerisk ordningsföljd) och att inte alla fem är i samma färg. Kortens rangordning i poker är den vanliga, dvs. esset är högst och tvåan lägst. En hand som denna värderas efter högsta kortet. Har någon ett lika högt, avgör näst högsta kortet osv. Chansen att få en sådan hand i given är 50%.

 • Ett par: Två kort i samma valör. Skulle två spelare samtidigt ha ett par, vinner den med högsta paret. Skulle två spelare ha samma par, vinner den med det högsta sidokortet (kort som inte ingår i paret). En hand med D-D-A-6-3 slår alltså D -D -K-Kn-10. Chansen att få ett par i given är 42%.
 • Två par: Skulle två spelare samtidigt ha två par, vinner den med det högsta paret. En hand med E-E-3-3-2 slår alltså K-K-D-D-E. Chansen att få ett tvåpar i given är 5%.
 • Triss (tretal): Tre kort i samma valör. Skulle två spelare ha triss, vinner den med den högsta trissen. Chansen att få en triss i given är 2%.
 • Straight (stege): Fem kort i följd. Skulle två spelare bägge ha en straight, vinner den med den högsta. När det gäller en straight får dock esset även räknas som lägsta kort! Lägsta möjliga straight är alltså E-2-3-4-5, medan högsta möjliga är 10-Kn-D-K-E. Chansen att få en straight i given är 0,4%.
 • Flush (färg): Fem kort som alla är i samma färg. Eftersom alla fyra färgerna är likvärdiga i korrekt poker, avgör högsta kortet när två spelare samtidigt har en flush. Är högsta korten lika avgör näst högsta kortet, osv. Chansen att få en flush i given är 0,2%.
 • Kåk (full hand eller fullt hus): En triss plus ett par. Skulle två spelare ha var sin kåk vinner den med den högsta trissen. Chansen att få en kåk i given är 0,15%.
 • Fyrtal: Fyra kort i samma valör. Skulle två spelare ha fyrtal vinner den med det högsta fyrtalet. Chansen att få ett fyrtal i given är 0,025%.
 • Straight flush (färgstege): Fem kort i följd och i samma färg. Även här får esset räknas som lägsta kort, under tvåan. Skulle två spelare samtidigt ha var sin straight flush är det dags att börja treva efter revolvern – chansen att få en straight flush i given är 0,0014%.
 • Royal straightflush (royalflush eller royal): Den oslagbara drömhanden i poker: 10-Kn -D -K-E i samma färg. Chansen att få en royal i given är 0,00015%, eller ungefär 1 på 650 000. Mycket få spelare förunnas någonsin en sådan hand. Även om du spelar mörkpoker en kväll i veckan under ett helt vuxet liv, är oddsen emot att du någonsin får en royal.

Färgerna har ingen betydelse i korrekt poker. I en del pokerkretsar i Sverige förekom ändå förr att man kallade en royal i hjärter för en imperial straight flush och rankade den högre än en royal i de övriga tre färgerna. Ett sådant påfund är i praktiken bara av akademisk betydelse. Skulle det inträffa att två spelare faktiskt har lika bra kort (t.ex. samma tvåpar med lika höga sidokort), delar dessa på potten. Går det inte jämnt upp brukar återstoden få ligga kvar i potten till nästa giv, eller ges till den av de två spelarna som sitter närmast efter given medsols.

Poker satsandet: Det finns åtskilliga olika accepterade satsningssystem i poker: straight limit, spread limit, last-bet limit, pottlimit och no-limit är de fem huvudkategorierna. Man kan också istället för (eller i kombination med) använda sig av mörkar i poker.

Allmänt om poker. Bästa sättet att arrangera ett parti poker är att i förväg ha bestämt de insatsgränser som gäller och till vilket klockslag ni ska spela. Dessutom bör ni i förväg ha fastslagit vilken eller vilka varianter av poker ni ska spela, och exakt vilka regler som gäller för t.ex. öppnandet av potten. För mer information om poker och andra casinospel rekommenderar vi https://dreamscasino.se/ som är en svensk sajt om hasardspel online.

Krypkasino regler

Krypkasino är en misärvariant av kasino, dvs, det gäller att undvika att ta poäng.

Antal spelare: 2-6.

Antal kort: 104. Blanda samman två kortlekar. De bör ha samma baksidor, även om inte detta är nödvändigt. Liksom i kasino är knektar värda 11, damer 12, kungar 13, ess antingen 1 eller 14, och nummerkorten enligt valör.

Krypkasino regler, så här spelar ni:

Läs först reglerna till kasino, så att ni kan grunderna. Given i krypkasino är lite speciell och är avhängig antalet deltagare. Hur den går till framgår bäst av nedanstående tabell. Principen är att given delar ut några kort till var och en samt lägger några kort på bordet. Därefter spelas några varv tills spelarna inte längre har några kort kvar på handen. Då delas nya kort ut till alla och nya läggs på bordet, osv, tills korten tagit slut.

Innan spelet krypkasino börjar tar man bort alla klädda kort (knektar, damer och kungar) som lades ut på bordet i given, och lägger dem i en hög vid sidan om. Denna hög tillfaller så småningom den spelare som sist tar in kort från bordet. Själva spelet går till enligt samma principer som i standardvarianten av kasino, men det gäller alltså att undvika att ta in kort. Om man kan lägga ut ett kort på bordet, kallas detta för att krypa eller smyga. Man får inte lägga ut ett kort som det är möjligt att ta in med. Om man tvingas ta in, måste man ta in alla de kombinationer som är möjliga.

Exempel: Det ligger en nia, en tvåa, en femma och en sjua på bordet, och man har bara en nia kvar på handen. Då tvingas man ta in inte bara nian från bordet, utan även tvåan och sjuan (som ju tillsammans blir nio). Femman däremot slipper man. Om man på handen har ett kort som det går att göra en tabbe med (se kasino), är man tvingad att göra det. Detta kallas för tvångstabbe. Det är kutym att spelaren före i turordningen upplyser om att en tabbe är möjlig, i samband med att han antingen lägger ut eller tar in.

Exempel: Det ligger ett ess, en sjua och en trea på bordet. Spelaren före en lägger ut en nia och säger ”Tabbe på tio”. (Ess plus nio blir ju tio, liksom tre plus sju.) Har man nu en tia på handen, måste man ta in allt från bordet. Man säger då att spelaren som lade ut nian dukade för tabben. Duka för en tabbe kan man göra både genom att lägga ut och genom att ta in. Tabbar markeras som i kasino genom att man lägger kortet man tog in uppvänt framför sig, medan övriga kort läggs med baksidan uppåt. Skulle alla spelarna ha minst en tabbe markerad, vänder samtliga ned ett tabbekort för att så småningom underlätta poängräkningen. Om en spelare gör en tabbe får han 5 poäng (se nedan). Den som dukade för tabben får däremot 5 poängs avdrag i protokollet. Skulle man tvingas ta ett kort från bordet med dess dubblett (man har ju två lekar), kallas detta för dubbeltabbe och räknas som två tabbar. Bägge korten läggs uppvända framför en. När alla kort har delats ut fullföljs spelet med de kort man har på hand. Den siste som tar in kort får alla de kvarvarande på bordet, samt högen med klädda kort som lades undan i början.

Poängräkning: När spelet är slut går alla igenom sina kort, och poäng ges enligt följande tabell:

 • För storan (ruter 10) : 3 poäng
 • För lillan (spader 2) : 2 poäng
 • För spader E: 2 poäng
 • För övriga ess: 1 poäng
 • För övriga spaderkort: 1 poäng
 • För markerade tabbar: 5 poäng

Glöm inte att i krypkasino så ges 5 poängs avdrag för varje dukning för en tabbe. Observera att en spelare i en giv faktiskt kan få en negativ siffra i protokollet om han lyckades undvika att ta alltför många kort och istället dukade för andras tabbar. Man spelar lämpligen så att alla får sitta giv lika många gånger och för löpande protokoll. Den som till slut har minst antal poäng har förstås vunnit.

Muggins regler

Muggins är ett klassiskt engelskt kortspel för barn och var mycket populärt under den viktorianska eran. Det duger bra än idag, och ger som bonus lite sifferträning!

Antal spelare: 3-7.

Antal kort: 52.

Muggins regler, så här spelar ni:

Blanda leken och lägg upp fyra kort öppet på bordet om ni är tre eller fyra deltagare, två om ni är fem, fyra om ni är sex och tre om ni är sju deltagare. Dessa kort kallas för muggins -korten. Resten av korten delas ut till deltagarna så att alla får lika många var. Man får inte titta på sina kort, utan måste lägga dem i en draghög framför sig med baksidan upp.

Förhand börjar genom att vända upp översta kortet i sin draghög och (om möjligt) lägga det på något muggins kort som är ett steg högre eller lägre än det uppvända kortet. Vänder spelaren upp t.ex. en fyra från sin draghög får den bara läggas på antingen en trea eller en femma, men inte på något annat kort. Undantaget är ess och kungar som inte får läggas på varandra – ett ess får bara läggas på en tvåa och en kung bara på en dam.

Passar det uppvända kortet inte ihop med något av muggins korten ska den deltagaren istället lägga kortet uppvänt framför sig, som början på en egen kasthög. Därefter går turen till näste deltagare medsols. I fortsättningen måste varje kort man vänder upp från sin draghög om möjligt spelas på någon muggins hög; går det inte ska det istället om möjligt spelas på den närmaste kasthögen (men ingen annan kasthög) till vänster om en, enligt samma princip som ovan om ett steg högre eller lägre; och går inte det heller ska man lägga det överst i sin egen kasthög.

En deltagare som bryter mot ovanstående regel – spelar sitt uppvända kort på närmaste kasthög till vänster när det i själva verket kunde ha lagts på en av muggins högarna osv. – blir själv kallad för en ”muggins”. Han straffas då genom att de andra deltagarna osett tar det översta kortet i sina respektive draghögar och ger till honom, varefter han måste lägga dem underst i sin draghög. Tar den egna draghögen slut vänder man på sin kasthög (utan att blanda den) och låter den bli en ny draghög. Vinnaren är den som först blir av med alla sina kort i både drag- och kasthögen.

Fan tan regler

Fan tan kallas även ibland för ”Sjuan”. Detta ”läggspel” är en slags tvådimensionell släkting till vändåtta och ursprungligen en engelsk uppfinning med anor från omkring sekelskiftet 1900. Det ska inte förväxlas med det traditionella, och förr illa beryktade, kinesiska hasardspelet med samma namn. I fan tan gäller det att bli av med sina kort så fort som möjligt.

Antal spelare: 3-7.

Antal kort: 52. Essen räknas som lägsta kort, dvs. 1:or.

Fan tan regler, så här spelar ni:

Dela ut korten så långt de räcker. Det gör inget om någon får ett kort mera än grannen. Förhand börjar med att lägga ut en sjua. Har han ingen är det närmaste spelare i turordning som har en sjua som börjar. Därefter ska man lägga ut ett kort varje gång det är ens tur, eller passa om man inte har något spelbart kort. Ovanför en sjua ska alltid åttan i samma färg läggas. Ovanpå den bygger man vidare upp till kung. Nedanför en sjua ska sexan i samma färg läggas, på vilken man bygger vidare ned till ess. Man kan också lägga ut en ny sjua bredvid en tidigare. Den som först blivit av med alla sina kort har vunnit.

Varianten fri fan tan: Detta är en variant av ovanstående spel. När man spelar fri fan tan får förhand börja med vilket kort som helst. Ovanpå det kortet bygger man sedan hela tiden uppåt, som sekvens i samma färg; när man kommit till kungen fortsätter man med esset, tvåan, trean osv, tills alla korten i den färgen lagts. Man får istället om man vill påbörja en ny färg, genom att spela ut vilket kort som helst i den färgen. Totalt bygger man alltså bara som mest på fyra högar, en i varje färg. Man är inte begränsad till att lägga ut ett kort när det är ens tur, utan får lägga ut flera kort samtidigt förutsatt att de bildar en följd (stigande ordning och i samma färg).

Långe Laban regler

I kortspelet Långe Laban gäller det att göra sig av med sina kort så fort som möjligt – den som sist har kort kvar på handen blir Långe Laban.

Antal spelare: 3-4.

Antal kort: 52.

Var och en har sin egen trumffärg i det här spelet. Oftast bestäms trumffärgerna på följande sätt: den som får klöver Kn på handen har klöver som trumf, varpå näste spelare i turordning får spader, näste hjärter och den siste (om ni är fyra) får ruter.

Långe Laban regler, så här spelar ni:

Dela ut korten ett och ett så långt de räcker. Är ni tre spelare gör det inget att en av er får ett extra kort.

Förhand spelar ut först, genom att lägga ett valfritt kort på bordet. Turen går medsols. När det är ens tur måste man spela ut ett högre kort i utspelsfärgen än det senast lagda (har man flera får man välja vilket). Har man bara lägre kort i utspelsfärgen måste man istället plocka upp de dittills spelade korten. Först om man inte har några kort i utspelsfärgen får man lägga vilket av sina trumfkort man vill.

Det spelar ingen roll om en föregående spelare i sticket lagt ett trumfkort i sin egen färg. Kan man inte lägga ett högre kort i utspelsfärgen eller ett i sin egen trumffärg måste man plocka upp. Kan alla spela var sitt kort på ett stick, läggs det åt sidan och den som spelade sist påbörjar nästa stick med ett valfritt kort. Om någon tvingas plocka upp är det dock den spelaren som påbörjar nästa stick. Den som sist har kort kvar på handen har förlorat och blir Långe Laban.

BlackJack Regler

Blackjack härstammar från det franska spelet vingt-et-un (”tjugoett”), som vid mitten av 1700-talet uppnådde stjärnstatus vid Ludvig XV:s hov i Frankrike. Från Frankrike spreds spelet sedan vidare under 1800-talet. Just varianten blackjack sägs ha uppfunnits 1912 på en saloon i staden Evansville i Illinois.

Idag är blackjack det vanligaste bordspelet på USA:s kasinon och kallas familjärt ofta för twenty-one. Även live blackjack börjar bli mer och mer populärt, och hundratusentals människor spelar detta hasardspel varje dag. Matematiskt är blackjack ett spel mellan två personer, dealern och en motspelare; de andras kort har i det långa loppet ingen betydelse. Här redogör jag för blackjack i den mer eller mindre standardiserade kasinovarianten.

Antal spelare: Vanligen 1-7, sittande vid ett bord med en speciell layout.

Antal kort: 52-416. Från en och upp till åtta sammanblandade kortlekar förekommer.

Så här spelar ni Blackjack

När spelarna placerat sina insatser på resp. markerade fält på bordet ger dealern medsols alla först ett kort var, sedan ett öppet kort till sig själv, så ytterligare ett kort var till spelarna och sist ett mörkt kort till sig själv. (Huruvida spelarna får sina kort mörkt eller öppet varierar mellan olika kasinon.)

Det gäller nu att komma så nära summan 21 som möjligt, på de två kort man fick i given eller med hjälp av flera kort. Alla klädda kort räknas som 10, varje ess som antingen 1 eller 11, vilket man vill, och nummerkorten för sitt värde. Om dealerns uppkort (hans öppna kort) är ett ess, måste dealern först av allt i smyg titta på sitt hålkort (hans mörka kort). Detta för att se om han har en blackjack (även kallat en natural), dvs. summan 21 på de två första korten. Summan 21 på två kort kan bara åstadkommas om det ena är ett ess och det andra är ett kort värt 10. (På en del kasinon förekommer att dealern måste kontrollera sitt hålkort även när uppkortet är en tia eller ett klätt kort.) Har dealern verkligen en blackjack vänder han genast upp sitt hålkort och visar det. Ingen spelare får då ta några flera kort, utan alla har förlorat sin insats.

Undantag: har någon spelare också en blackjack, alltså 21 på sina två första kort, får han tillbaka sin insats men vinner inte något. Har dealern inte en blackjack kontrollerar han om någon av spelarna har det. Får man sina kort mörkt ska man genast visa upp dem om man fått en blackjack. En spelare som fått en blackjack vinner 1,5 gånger insatsen från banken. Har man alltså satsat 100 kr, får man tillbaka insatsen plus 150 till från banken.

Därefter ska varje kvarvarande spelare, dvs, alla som inte fått en blackjack, i turordning bestämma sig för om han står nöjd eller om han vill ta kort. Kortet eller korten man får av dealern ges öppet. Man får begära flera kort i rad efter varandra, tills man står nöjd (avstår från att ta fler kort) eller tills man spricker (kommer upp i mer än 21). Spricker man tar dealern genast både korten och insatsen. När samtliga spelare gjort detta blir det dealerns tur. För hans agerande gäller strikta regler, fastslagna av kasinot.

Vanligen måste han ta ytterligare ett kort så länge han har summan 16 eller mindre, men får inte göra det om han kommit upp i 17 eller mer. Om dealern spricker har alla kvarvarande spelare (som inte själva också spruckit) vunnit. De vinner lika mycket som sin insats. Om dealern inte spricker, jämför spelarna i tur och ordning sin summa med dealerns. Alla spelare som har en högre summa än dealern har vunnit lika mycket som sin insats. Alla spelare som har lägre än dealern har förlorat sina insatser. Har man precis lika hög summa som dealern, är det en stand-off eller push: man får sin insats tillbaka och har varken vunnit eller förlorat.

Utöver ovanstående finns vissa speciella saker en spelare får göra:

 • Dubbling (doubling down): Under vissa omständigheter får en spelare dubbla sin insats efter att ha sett på sina två första kort. Han skjuter då fram ett belopp lika stort som sin första insats. Därefter får han ett kort till av dealern. Under vilka omständigheter en dubbling får göras varierar mellan kasinona. På Nevadas kasinon får man som regel göra det närhelst man vill (men av matematiska skäl lönar det sig bara i vissa situationer). På många andra kasinon är detta begränsat till t.ex. de gånger man har summan 9, 10 eller 11 på sina två första kort.
 • Delning (splitting): Om ens två första kort har samma valör, har man rätt att dela på sin hand. Man lägger då ned korten öppet en liten bit isär och skjuter fram en ny insats. Den ska vara lika stor som den första och placeras vid sidan om denna. Av dealern får man därefter två nya kort, ett på vart och ett av de första. Därmed har man två händer, som spelas oberoende av varandra och enligt ovan. Om det nya kortet man får på något av de gamla också är av samma valör, får man på en del kasinon göra ytterligare en delning. Däremot tillåts sällan dubbling efter en delning. Skulle man efter en delning på någon av händerna få 21 på två kort, räknas detta som en ”vanlig” 21, inte som en äkta blackjack.
 • Försäkring (insurance): De flesta kasinon använder sig också av följande regel: Om dealerns första kort är ett ess, får spelaren om han vill ”försäkra” sig mot en eventuell blackjack hos dealern. Försäkringen tas genom att man placerar en ny insats, exakt hälften så stor som den första, framför sig på det markerade område på bordet där det står: ”Insurance pays 2 to 1”. Därmed har man i praktiken satsat denna mindre summa på att dealern ska ha fått en blackjack. Har dealern en blackjack, vinner man dubbelt så mycket som sin försäkringsinsats men förlorar sin huvudinsats — man går alltså jämnt upp. Har dealern inte en black-jack, har man förlorat försäkringsinsatsen. Av matematiska skäl uppstår så gott som aldrig någon situation där en försäkring lönar sig. Undvik alltså detta vad.

Strategin och matematiken i blackjack

Blackjack analyserades redan 1954-55 av amerikanska matematiker, som kunde slå fast att det i varje given situation finns en, och endast en, korrekt handling — stå nöjd, ta kort, dubbla eller dela, allt beroende på ens egen hand och dealerns uppkort. Följer man denna optimala strategi minimerar man bankens fördel. Hur stor denna fördel är beror på de exakta reglerna. Med bästa möjliga Las Vegas-regler för spelaren — delning tillåten flera gånger, liksom dubbling efter delning osv. — och med optimal strategi är den bara ungefär 0,5 %. Då vinner av 100 givar dealern i genomsnitt 48, spelaren 44 och 8 slutar oavgjort.

I europeisk kasinoblackjack, med något restriktivare regler, är bankens fördel 1-2 %. Som jämförelse är bankens fördel i internationell roulette 2,7%.

Blackjack i Sverige

I Sverige är det lotterilagen, och därmed ytterst regeringen, som styr hur vanlig restaurangblackjack ska gå till. På de ”riktiga” kasinona, i Sundsvall, Malmö, Göteborg och Stockholm, kommer däremot spel med internationella regler att gälla. I restaurangblackjack gäller att har spelaren och dealern lika, behåller banken pengarna på 17, 18 eller 19, medan spelaren får tillbaka sin insats på 20 och 21. Delar man på två ess får man bara ett kort på vardera esset. Dubbling är bara tillåten på 7-11 på de två första korten. Dessutom tillämpas regeln om even money: har spelaren fått en blackjack samtidigt som dealern har ett ess som sitt uppkort, kan spelaren begära ”even money”. Han nöjer sig då med att vinna lika mycket som sin insats på sin blackjack, hellre än att acceptera risken att även dealern just då har en blackjack varvid spelaren bara får insatsen tillbaka.

Med dessa svenska regler är bankens fördel i runda siffror 6%, förutsatt att man spelar optimal strategi. I praktiken ränar dock de bolag som tillhandahåller blackjack i Sverige med en betydligt högre avkastning, bortåt 40-50%. Varför? Därför att ytterst få spelare har ett hum om strategin i blackjack och har disciplin nog att resa sig upp från bordet de gånger de ligger på vinst.

Chicago regler

Kortspelet Chicago är sannolikt en svensk uppfinning och dök upp omkring 1980, troligen utvecklat ur det äldre spelet poängpoker. Som med nästan alla andra kortspel utövas det med smärre variationer.

Antal spelare: 2-4.

Antal kort: 52.

Chicago regler, så här spelar ni:

Utse en som för protokoll. Given ger spelarna 5 kort var. I turordning får sedan alla som så önskar köpa nya kort, dvs, man kastar valfritt antal från handen och får lika många nya.

Efter köpet får spelaren som har den högsta handen poäng. Kortkombinationerna är desamma som i poker, och poäng ges som följer:

 • ett par =1 poäng
 • två par = 2 poäng
 • triss =3 poäng
 • straight =4 poäng
 • flush =5 poäng
 • kåk =6 poäng
 • fyrtal =7 poäng
 • straight flush =8 poäng
 • royal straight flush värderas till hela 52 poäng, och ger automatiskt vinst!

Observera att i kortspelet Chicago så är det bara är spelaren med den högsta handen som får poäng. Spelarna anger muntligt och i ordning, med början på förhand, vad för slags hand de har. Den som har en högre hand än den senast angivna säger vad för slags hand han har. Har han däremot en lägre hand än den senast angivna säger han bara ”Pass”.

I Chicago räcker det normalt med att man säger ”Två par” eller ”Triss” etc. utan att specificera vilka par eller vilken triss. Först om någon har samma kombination måste händerna preciseras närmare, varvid vanliga pokerregler avgör vilken hand som är högst. Observera att det hela sker muntligt, utan att händerna visas upp!

Därefter får alla de spelare som så önskar göra ännu ett köp, och spelaren med den högsta handen får poäng igen enligt ovan. Det kan vara samme spelare, eller en annan om dennes köp föll bättre ut. Därefter görs ett tredje och sista köp, men nu ges inga poäng för högsta handen.

Om en spelare som tidigare fått poäng för högsta handen vill bryta upp den kombinationen inför det följande köpet (för att förbättra sina chanser i det köpet eller förbättra sin hand inför sticktagningen), måste han visa upp sin hand innan köpet görs. När poäng delats ut två gånger och det tredje köpet gjorts, spelar man fem stick med de fem kort man har. Förhand har första utspel, man måste följa färg och i annat fall saka, ingen trumf finns, högsta kortet i utspelsfärgen vinner och vinnaren av ett stick spelar ut i nästa.

Man lägger dock inte ut korten i en hög mitt på bordet, utan placerar dem efterhand i en hög framför sig, med framsidan upp. De fyra första sticken har ingen betydelse; det viktiga är vem som tar det sista sticket.

I Chicago så får vinnaren av det sista sticket 5 poäng. Därefter visar alla upp korten de har i sin hög, och den som har den högsta handen får som vanligt poäng enligt pokermodellen ovan. Man summerar fortlöpande poängen och spelar över flera givar, så många som krävs för att någon ska komma upp i 52 poäng eller mer och vinna. Så snart en spelare kommit upp i 46 eller fler poäng får han inte köpa för att förbättra sin hand. Detta gäller dock inte i samma giv som han når eller överskrider 46 poäng, utan bara i de följande givarna.

”Chicago”: Om en spelare innan stickspelet börjar anser att han kan ta hem alla fem sticken, får han högt deklarera ”Chicago”. Skulle han verkligen ta alla fem sticken, får han 15 poäng. Tar någon annan spelare hem ett stick avbryts dock genast spelet, inga poäng ges för sista sticket eller högsta handen efteråt, och spelaren som deklarerade Chicago får istället minus 15 poäng. För att få deklarera Chicago måste en spelare redan ha minst 15 poäng, eftersom han aldrig får komma ner under noll poäng.

Jazz regler

Jazz är ett svenskt spel, känt sedan mellankrigstiden. Antagligen har spelet fått sitt namn efter jazzmusiken som då var våldsamt populär, precis som polkagrisarna på 1850-talet fick namn efter dansen polka som då var den stora modeflugan. Jazz är ett s.k. kompendium spel, vilka kännetecknas av att man spelar över flera givar och har olika målsättningar för varje. Sådana spel härstammar från det sena 1800-talet och Beneluxområdet.

Antal spelare: 3-7.

Antal kort: 52.

Jazz regler, så här spelar ni:

Spelet Jazz går över sex givar. Är man tre spelare ges 17 kort var i varje giv (ta bort ruter 2); är man fyra ges 13 kort var; är man fem ges 10 kort var (ta bort ruter 2 och hjärter 2); är man sex ges 8 kort var (ta bort alla tvåorna); och är man sju spelare ges 7 kort var i varje giv (ta bort ruter 2, hjärter 2 och spader 2). I de fem första givarna spelas stickspel. Förhand inleder, genom att spela ut vilket kort som helst. Man måste följa färg om möjligt, annars saka. Det finns ingen trumf. Vinnaren av ett stick spelar ut till nästa.

 • Första given: Man ska försöka undvika att ta stick; varje stick ger -1 poäng.
 • Andra given: Man ska försöka undvika klöverkorten; varje klöver-kort ger -1 poäng.
 • Tredje given: Man ska försöka undvika damerna; varje dam ger -5 poäng.
 • Fjärde given: Man ska försöka undvika klöver K; den som tar det kortet får -15 poäng.
 • Femte given: Man ska försöka undvika att ta det sista sticket; den som tar det får -20 poäng.
 • Sjätte given: I denna spelar man exakt som i normalvarianten av fan tan och delar ut alla 52 korten i leken. Varje gång man tvingas passa får man -1 poäng. Den som först blir av med alla sina kort får +10 poäng. Vinnare är den som efter alla sex givarna har minst minuspoäng (eller flest pluspoäng) i protokollet.