Rödskägg regler

Rödskägg är uppfunnet i Sverige, troligen på 1920-talet. Namnet påstås komma från ”det förrädiska vinstsättet att just bjuda och spela hem rödskägg”, enligt föreställningen att rött skägg hör ihop med opålitliga personer. Speltekniskt är rödskägg en variant av nap (napoleon), som i sin tur är en förenklad form av euchre.

Till rödskägg hör en roande ritual som måste följas vid spelbordet – annars åker man på fem straffpoäng för varje förseelse. Därför är spelet också känt som fem opp!, ett utrop som kan förekomma flitigt i rödskägg. Spelet spelades förr som regel om mindre insatser.

Antal spelare: 3-7.

Antal kort: 52.

Rödskägg regler, så här spelar ni:

Utse någon som för protokoll; alla börjar med 12 poäng, och det gäller att komma ned till 0 så fort som möjligt. Ingen kupering görs normalt, men given har ändå rätt att kupera om han vill. Skulle given av misstag låta någon annan kupera, får vem som helst av de andra spelarna knacka i bordet och säga ”Fem opp!”, varpå given åker upp 5 poäng i protokollet. Given ger tre kort och sedan ytterligare tre kort till var och en, så att alla har fått sex kort var. Resten av korten läggs undan. Ingen får ta upp sina kort från bordet innan given knackat och sagt ”Knack för kort och felgiv”.

Tar någon upp sina kort innan given knackat, får vem som helst av de andra knacka och säga ”Fem opp!”, varpå den felande spelaren åker 5 poäng upp i protokollet. Visade det sig bli felgiv åker given upp 5 poäng om han glömde knacka och säga frasen enligt ovan. Dessutom blir det omgiv. Har han knackat och det sedan blir felgiv, blir det omgiv men given slipper straffpoäng. I båda fallen ska samme spelare ge vid omgiv.

Budgivningen: Förhand inleder, och därefter går turen medsols. Man måste antingen bjuda eller smyga, dvs, avstå från att ge ett bud. Bjuder man måste det vara ett högre bud än det senast avgivna. Budgivningen går dock bara ett varv! Var och en får alltså ett tillfälle att yttra sig, och given sist av alla.

Det finns sju olika bud: från ”Ett” till och med ”Sex”, samt ”Röd-skägg”. Ett bud anger hur många stick man minst tror sig kunna ta. Bjuder man t.ex. tre, måste man ta minst tre stick. Budet rödskägg är det högsta möjliga och innebär att man (liksom med budet ”Sex”) ämnar ta alla sex sticken, men det innehåller också ett extra riskmoment – se nedan. Den som avgav det högsta budet blir spelförare. Liksom i andra stickspel utan trumffärg är det en distinkt fördel att vaxa spelförare i rödskägg, också för att det då enbart är man själv och ingen annan som kan röra sig nedåt mot den eftertraktade nollan i protokollet.

Spelet: Spelföraren spelar ut till första sticket. Man spelar som i vanlig sticktagning utan trumf; man måste följa färg, annars saka. Ett stick vinns av det högsta kortet i utspelsfärgen, och vinnaren av ett stick spelar ut till nästa. När man spelat de fyra första sticken ska spelföraren, oavsett vem som vann fjärde sticket, fråga de andra: ”Går ni med?” Glömmer han att göra detta, får vem som helst knacka varpå det blir fem opp för spelföraren.

De spelare som då redan tagit ett eller flera stick är automatiskt med och riskerar inget. De andra som dittills inte tagit några stick måste däremot bestämma sig för om de ska gå med eller inte. Om de inte går med, kastar de helt enkelt sina två kvarvarande kort och är ute ur den given. Går de med men sedan inte tar något av de två kvarvarande sticken, åker de upp 5 poäng i protokollet som straff. När alla bestämt sig, spelar man de två sista sticken som vanligt.

Poängräkning: Alla börjar alltså på 12 poäng, och det gäller att komma ner till 0 så fort som möjligt. Om spelföraren tog minst så många stick som han bjöd, åker han nedåt i protokollet lika många poäng som antalet stick han tog.

Exempel: A startade på 12 poäng, bjöd tre stick och tog fyra. Han åker då ned till 8 poäng i protokollet. Skulle spelföraren inte klara att spela hem så många stick som han bjöd, åker han 5 poäng upp men får ändå dra av lika många poäng som vunna stick. Exempel: B står på 7 poäng, bjuder tre stick men spelar bara hem två. Han hamnar då på 7 – 2 + 5=10 poäng i protokollet. Ingen annan än spelföraren kan avancera nedåt i protokollet i samband med en giv.

Man spelar över flera givar, och given går medsols. Den som först kommit ned i 0 poäng eller under har vunnit. Om en spelare kommer ned i 0 poäng under pågående omgång (exempel: han stod på 3 poäng, bjöd två stick, och har efter fjärde sticket vunnit tre av dem), måste han knacka och säga ”Knack för min utgång” (eller ”Knack för noll”). Glömmer han det, får vem som helst av de andra knacka och säga ”Fem opp!”, varpå den felande spelaren genast åker 5 poäng upp i protokollet.

Bjuder någon rödskägg och lyckas med att ta alla sex sticken, har han automatiskt vunnit partiet oavsett poängställningen just då. Men misslyckas han är han istället ute ur spelet! Så snart någon efter en giv kommit ned i 0 poäng eller under, har denne vunnit partiet. Han får då betalt av de andra i proportion till respektive poängskillnader, enligt någon i förväg överenskommen skala t.ex. 1 krona per poäng eller vad man nu har bestämt.

Den som åker ut efter att ha bjudit rödskägg och misslyckats, står kvar i protokollet på så många poäng som han hade före den given plus fem – han får inte tillgodoräkna sig de stick han eventuellt vann i den given.