Spader regler

Spader (spades i original) är en amerikansk kortuppfinning med inte mer än högst ett kvartssekel på nacken. Det har fått stor popularitet i USA i form av turneringar, klubbar och webbsajter. Via Internet har det också snabbt brett ut sig även i Europa. Det innehåller en intressant variant av budgivning och poängräkning.

Såsom det anstår ett riktigt ”folkligt” spel finns spader i ett uppfriskande stort antal varianter och saknar ännu officiella regler, men nedanstående är att se som en tämligen representativ form.

Antal spelare: 4. Man spelar parvis mot varandra som i whist.

Antal kort: 52. Spader är permanent trumffärg.

Spader regler, så här spelar ni:

Spelarna får 13 kort var, varefter det blir budgivning. Om en spelare helt saknar spader eller helt saknar klädda kort, eller har sju eller flera kort i samma färg får han (men måste inte) begära omgiv. Varje sida ska bjuda det antal stick de tror sig kunna ta. Förhands sida bjuder först. Observera att bägge sidors bud gäller, till skillnad mot t.ex. bridge där bara det högsta budet gäller!

De två som spelar ihop tillåts först ett visst mått av diskussion, förutsatt att – vilket är en viktig regel – ingen specifik information om korten ges. Det är t.ex. tillåtet att säga ”Jag är bombsäker på att jag kan ta åtminstone fem stick” till sin partner, men inte att specificera sig med ord som ”Jag har några höga klöver men bara en låg ruter”. Så snart förhands sida enats om ett bud, skrivs detta ned i protokollet. Därefter är det givens sida som på samma sätt ska enas om ett bud. Om en spelare bjuder noll, har han deklarerat att han personligen avser att inte ta några stick. Spelarens partner får dock bjuda ett antal stick.

Exempel: A säger noll, och hans partner C säger fyra stick. Däremot får inte A bjuda t.ex. två och C fyra; antingen enas de om ett bud – de kan också enas om noll – eller så bjuder den ene noll och den andre minst ett stick.

Blindnoll är ett bud som bara får ges av en spelare vars sida ligger under med 100 poäng eller mer. Detta bud ska i så fall avges innan man tittat på sina kort. Först därefter får man ta upp sina kort och byta två kort med sin partner (eller avstå), oavsett vad han bjöd. Om man väljer att byta, ger man först sin partner två kort med baksidan uppåt, varpå denne tar upp dem på handen och sedan på samma sätt ger två kort i utbyte.

När budgivningen är klar är det den som har klöver 2 som gör första utspel med just det kortet, och övriga ska sedan i turordning spela sitt lägsta klöverkort till sticket. Om någon spelare är renons i klöver, måste han saka en ruter eller en hjärter; det är inte tillåtet att spela en spader i första sticket. Den som spelade det högsta klöverkortet tar sticket och spelar ut till nästa. I fortsättningen gäller vanligt stickspel med spader som trumffärg.

Det är inte tillåtet att inleda ett stick med ett spaderkort innan (a) någon har trumfat ett stick med en spader eller (b) den som ska spela ut bara har spader kvar på handen. När det första spaderkortet spelas ut kallas det för att man bryter upp spader.

Poängräkning: När alla tretton sticken spelats, får en sida som gick hem (tog minst så många stick som de bjöd) 10 poäng per bjudet stick. Varje överstick (stick utöver budet) ger dessutom 1 poäng. Exempel: A och C bjöd fem stick men tog sju. De får då 5 x10 + + 2 x 1 =52 poäng. Observera att bägge sidorna kan gå hem, och därmed få pluspoäng, i samma giv!

”Sandbagging”-regeln: Det finns ett straff för att konsekvent bjuda för lågt. Den sida som (efter flera givar) totalt tagit tio eller fler överstick får nämligen ett avdrag på 100 poäng. Har det paret fler överstick än tio, förs överskottet vidare. Kommer paret upp i totalt tjugo eller fler överstick, blir det ytterligare 100 poäng i avdrag, osv. Det är alltså av vikt att man i protokollet håller reda på hur många överstick en sida samlat på sig.

Om en sida gick bet, får de 10 poäng i avdrag per stick som de inte lyckades ta. Exempel: B och D bjöd sju stick men tog bara fem. De får då minus 20 poäng i protokollet. För ett framgångsrikt nollbud ges 50 poäng utöver den poäng som vanns (eller förlorades) genom partnerns bud.

Exempel: A bjöd noll, medan hans partner C bjöd fyra stick. A lyckades undvika att ta något stick, medan C tog hem fem stick. Då får det paret 50 (för A:s framgångsrika nollbud) +41 (för C:s stick) =91 poäng. Om ett nollbud misslyckas får den sidan -50 poäng, men kan som vanligt dessutom få (eller bli av med ännu fler) poäng för partnerns bud; stick som nollbjudaren tog räknas då med i sidans totala antal vunna stick.

Skulle sidan enas om noll och gå hem i detta, får de dock bara 50 poäng totalt. Om en spelare bjuder blindnoll och går hem får den sidan 100 poäng, alternativt förlorar 100 poäng om budet misslyckas. Som ovan kan den sidan dessutom få eller bli av med poäng, beroende på vad partnern bjöd. Den sida som först totalt kommit upp i 500 eller fler poäng vinner. Om bägge sidor skulle överskrida 500 poäng i samma giv, vinner förstås den som fått flest.